"Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, aby hlásal evangelium a byl pastýřem Tvé církve; na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen."(závěrečná modlitba z breviáře)  

Při pohledu na Olomouc od jihu vytváří zvláštní dominantu v předměstské části prospektu vysoká jehlanovitá věž kostela sv. Ondřeje ve Slavoníně. Při bližším pohledu rozeznáme v průčelí kostela mohutnou zvonici s renesančním cimbuřím.

Farní kostel je zasvěcen sv. Ondřeji, který byl prvním apoštolem a bratrem Šimona-Petra. Jeho socha je na hlavním oltáři uprostřed a jeho atribut je kříž do písmene X na jakém byl ukřižován. Po stranách je sv. Petr a Pavel. Na stropních obrazech je znázorněn Ježíš, jak povolává Ondřeje a další rybáře, aby jej následovali. Na druhém obraze již hlásá Ondřej Boží slovo lidem (v jižním Rusku a na Balkáně) a na třetím obraze je jeho ukřižování v Patrasu.

červen 2024

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2024

Svatý otec v červnovém úmyslu Apoštolátu modlitby vyzývá zvláště k modlitbě za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti. Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Úmysly modlitby apoštolátu:

1. Úmysl papeže: Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti

Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Závěrečná synodní zpráva hovoří o našem vztahu k uprchlíkům: "Tváří v tvář stále nepřátelštějším postojům vůči uprchlíkům jsme si vědomi, že jsme povoláni praktikovat otevřené přijetí, doprovázet je při budování nového života a budovat skutečné mezikulturní společenství mezi národy." Již Izaiáš nás povzbuzuje: "Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu: tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva." (Iz 58,7–8)

2. Národní úmysl: Za volby do Evropského parlamentu

Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Poslanci jsou zástupci občanů, kteří jim svěřili svoji důvěru, a proto mají jejich mandát. Slovo mandát pochází z latiny a znamená nabídnout ruku. Původní záměrem otců zakladatelů vize jednotné Evropy, který může být i záměrem současným, je usilovat nejen o organizaci, která chrání zájmy evropských národů, ale o unii, v níž může každý žít "lidsky důstojně, bratrsky a spravedlivě". (De Gasperi) Bratrství a sociální přátelství je velkým snem papeže Františka, který sdílí s celou církví a se všemi muži a ženami dobré vůle. Křesťanští politici by dnes měli být oceňováni podle toho, jak dokáží velký sen o bratrství převést do konkrétních činů dobré politiky na všech úrovních: místní, národní i mezinárodní.


Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů. 


Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!